Poradenské centrum určené obětem diskriminace

Český helsinský výbor se od počátku svého vzniku zasazuje o dodržování lidských práv a základních svobod mimo jiné bojem proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. V posledních letech vnímá citelný nárůst negativních nálad ve společnosti namířených proti sociálně slabým, lidem bez domova, seniorům, romským spoluobčanům a jiným kategoriím osob. Ve svých každoročních zprávách o stavu lidských práv v ČR vyjadřuje znepokojení neřešenými a stále se prohlubujícími sociálním rozdíly a vytrácející se tolerancí mezi lidmi.

Celá řada již realizovaných projektů Českého helsinského výboru se věnovala výchově k respektu a toleranci, sledování nežádoucích jevů ve společnosti a pomoci osobám, jejichž práva byla porušena, s cílem dosáhnout nápravy vzniklé újmy.

Nový projekt vychází z letitých zkušeností Českého helsinského výboru při prosazování základního právního principu rovného zacházení a dále reflektuje vzrůstající poptávku ze stran veřejnosti po odborné pomoci v situacích vyvolaných diskriminací.

V rámci projektu spolupracujeme i s dalšími organizacemi. V případě diskriminace můžete volat také na bezplatnou antidiskriminační linku 800 307 307, kterou provozuje již několikátým rokem naše partnerská organizace ROMEA. Závažnější případy spojené s násilím z nenávisti budou předávány k právnímu posouzení sdružení In IUSTITIA. Jelikož všechny uvedené organizace úzce spolupracují, nebojte se obrátit na kohokoliv z nás, vždy vám bude poskytnuta pomoc v maximálně možné míře.

V období červen 2011 – květen 2012 jsme realizovali projekt Poradenské centrum určené obětem diskriminace, který byl podpořen Americkou ambasádou a OSF

K projektu – anotace

Projekt se skládá z řady aktivit, které na sebe navazují a jako celek mají přinést co nejpravdivější obraz o diskriminaci v ČR, komplexní pojetí a řešení situace obětí diskriminace a zefektivnění obrany před ní. Poznatky dosažené činností Centra budou následně analyzovány a předloženy k diskuzi široké veřejnosti a odpovědným státním orgánům.

Cíl

Projekt si klade za cíl zlepšit právní postavení diskriminovaných osob a jejich přístup ke spravedlnosti, současně i minimalizovat negativní dopad diskriminačního zásahu na psychiku obětí a obnovit jejich pocit bezpečí.

Cílová skupina

Každý, kdo se domnívá, že byl v právních vztazích znevýhodněn pro svou barvu pleti, rasu, příslušnost k národnostní či etnické menšině, pohlaví, věk, sexuální orientaci, náboženství, politické smýšlení, zdravotní postižení, majetkové nebo sociální poměry. Dále i široká veřejnost a státní instituce.

Aktivity

 • Sociální poradenství

  První kontakt s klientem uskutečňuje zpravidla sociální pracovník. Jeho úkolem je klienta pozorně vyslechnout a získat si jeho důvěru. Dotaz bude při zaznamenání předběžně posouzen a dohodnut dle potřeb klienta další postup, zejména ihned postoupen právnímu konzultantovi. Vedle zajištění podkladů k případu bude klienta doprovázet při jednáních.

 • Právní poradenství a právní pomoc

  Nejčastěji budou dotazy řešeny právním konzultantem, neboť efektivní ochranu před diskriminací poskytuje právo. Při jednoduchých dotazech se dostane individuální právní porady každému, kdo se na Centrum s případem diskriminace obrátí, a to bezplatně. Osobám, jejichž dotazy nebudou spadat do působnosti projektu, se dostane základního doporučení, na koho se obrátit. K případům diskriminace, které si vyžádají delší čas pro obstarání podkladů a jejich důkladné posouzení, bude předložen konečný návrh vhodného postupu po několika konzultacích. V případech strategického významu lze zajistit komplexní právní zastupování klientům nacházejícím se v sociálně složité situaci.

 • Terapeutické poradenství

  Důraz je kladen na terapeutickou pomoc osobám dotčeným či ohroženým diskriminací. Podstatou terapeutické konzultace bude poskytnutí prostoru si o celé záležitosti pohovořit, vyrovnat se s ní a jejími důsledky a odbourat případné obav z opakování nezákonného zásahu.

 • Doprovázení

  Klientům Centra lze zajistit doprovod a asistenci při jednáních s úředními či jinými osobami.

 • Monitoring médií

  Projektový tým se věnuje průběžnému sledování a zaznamenávání případů diskriminace a nenávistných projevů uveřejňovaných v celostátních i regionálních médiích (internet, televize, rozhlas, tisk).

 • Zvyšování informovanosti veřejnosti

  Potřeba větší informovanosti široké veřejnosti je stále aktuální, proto budou v rámci projektu poskytovány informace a konzultace odborné i laické veřejnosti, uveřejňovány odborné články a zásadní případové studie na webových stránkách projektu.

 • Analytická činnost

  Smyslem analýzy nejčastěji se objevujících případů je odhalit nedostatky současné právní úpravy či vytipovat nežádoucí postupy orgánů veřejné moci. Upozorňováním na podstatné nedostatky odpovědné státní orgány by mělo přispět k jejich odstranění.

Komentáře nejsou povoleny.