Novinky

Výzva Asociace organizací v oblasti vězeňství ke zvýšené podpoře preventivních opatření ve vězeňských zařízeních

Dne 3. dubna 2020 zaslala Asociace organizací v oblasti vězeňství, kde je zakládajícím členem i Český helsinský výbor dopis premiérovi ohledně situace v českém vězeňství. Text dopisu zveřejňujeme níže.        

          V Praze dne 2. dubna 2020

Vážený pane premiére,

Česká republika, stejně jako celý svět, se vyrovnává s mimořádně náročnou situací způsobenou pandemií COVID-19. Novým hrozbám čelí i vězeňství, jehož úkolem je kromě zajištění výkonu trestu, vazby a zabezpečovací detence i – v současné době tak zásadní – ochrana zdraví jednotlivce a společnosti.

Uzavřené prostředí věznic s velkou kumulací osob vytváří rizikové prostředí pro šíření infekce. Věznice mají navíc omezené možnosti dodržovat přísná hygienická opatření, která jsou v době pandemie vyžadována. Tyto limity pramení ze samotné kumulace velkého počtu osob, z omezené infrastruktury věznic ve smyslu hygienického zázemí a v neposlední řadě z dlouhodobého nedostatku zdravotnického personálu. Výše uvedené limity bohužel nelze vykompenzovat ani obrovským nasazením pracovníků Vězeňské služby ČR, za které jim bezesporu patří velké uznání.

V ČR je aktuálně vězněno více než 21 000 osob. Téměř 1000 z nich je ve věku nad 60 let, řada dalších trpí chronickým onemocněním a patří tak z hlediska zdravotních rizik k velmi ohroženým skupinám. Výkon trestu zpravidla probíhá ve věznicích s kapacitou několika stovek osob (odsouzených i zaměstnanců), jednu celu běžně sdílí až 10 odsouzených.

Přeplněnost věznic (ve třetině vězeňských zařízení převyšuje přeplněnost 110 %) je dlouhodobým problémem, jehož závažnost se v současné době projevuje vysokým rizikem nekontrolovatelného šíření infekce. V ohrožení jsou v první řadě vězněné osoby, pracovníci věznic a jejich rodiny, ale v důsledku i celá společnost.

Obracíme se proto na Vás jako členy vlády s žádostí, abyste ochraně zdraví vězněných osob a zaměstnanců Vězeňské služby ČR i dalších justičních složek věnovali zvýšenou pozornost.

Předkládáme následující doporučení:

1. Věnovat zvýšenou pozornost prevenci šíření koronaviru ve vězeňských zařízeních, zejména poskytnutím adekvátních ochranných pomůcek, hygienického vybavení, přednostního přístupu k testování a další nezbytné materiální podpory pro pracovníky věznic a vězněné osoby.

2. Efektivně využívat dostupné nástroje k uvolnění části vězeňských kapacit.  Tyto kroky realizovat v úzké provazbě s dalšími opatřeními, která eliminují jejich možný negativní dopad na ochranu zdraví a bezpečnost společnosti. V tomto smyslu navrhujeme zejména širší využití a podporu následujících postupů a opatření:

 • využití institutu odkladu nástupu trestu odnětí svobody, nenařizování nových nástupů do výkonu trestu odnětí svobody,
 • využití videokonferencí dle trestního řádu pro případy projednání podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody před soudem, namísto odložení nařízených jednání (všechny krajské soudy a některé okresní soudy k tomu mají technické vybavení),
 • ve vhodných případech využití možnosti přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení,
 • využití zákonných možností nahrazení vazby instituty, které trestní řád připouští.

Snížení počtu vězněných osob doporučuje řada mezinárodních institucí (WHO, OSN, Penal Reform International či americký Vera Institute of Justice). Primárním cílem je uvolnění části vězeňských kapacit, což umožní lépe zajistit ochranu věznic před šířením infekce, samozřejmě za současného zvážení zdravotních i společenských potřeb. Některé země již přistoupily k propuštění části vězňů (např. Itálie, Irán a některé státy USA), řada dalších je zvažuje (např. Velká Británie, Nizozemsko, Skotsko a Irsko). Návrh amnestie části vězněných osob byl zvažován také v ČR.

Doporučujeme vyhnout se plošným řešením a dostupné nástroje (kromě amnestie lze využít např. náhradu trestu odnětí svobody domácím vězením, podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody, odklad nástupu trestu odnětí svobody) cílit na osoby s dobrou prognózou integrace na svobodě (osoby s menší společenskou nebezpečností) a osoby nejvíce ohrožené nákazou z hlediska věku či zdravotního stavu.

K účelnému využití těchto nástrojů je zapotřebí součinnosti justičních složek (soudů, Probační a mediační služby, státních zastupitelství) a dalších subjektů (zejména sociálních kurátorů v obcích, poskytovatelů služeb pro propuštěné osoby). I těm je potřeba poskytnout podporu k postupné obnově chodu jejich práce a zajistit jim ochranné prostředky pro výkon práce s pachateli. Ekonomické a sociální dopady pandemie onemocnění COVID-19 se projeví mj. zhoršením podmínek pro začlenění do společnosti u osob propuštěných z věznic i u odsouzených, kteří vykonávají tresty na svobodě.

Jsme si plně vědomi náročnosti současné situace pro celou zemi i samotnou vládu. Chceme Vás ujistit, že neziskové organizace v oblasti vězeňství, stejně jako v dalších oblastech, reagují na aktuální potřeby a problémy, jejichž řešení mohou být nápomocny. Předmětem této výzvy je však řešení problému, v němž sehrává klíčovou a nezastupitelnou roli stát.

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, vzájemně sdílejících znalosti a zkušenosti a usilujících o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů. 

Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Členy AOOV jsou: Český helsinský výbor, DP WORK, Institut pro restorativní justici. LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Romodrom, RUBIKON Centrum, Společnost Podané ruce,

ŠANCE P. R. O., VOLONTÉ CZECH

Text dopisu premiérovi ke stažení zde

Měření dopadu činnosti neziskových organizací

Dne 1. dubna 2020 se zástupci Českého helsinského výboru zúčastnili prvního ze série workshopů na téma  Měření dopadu činnosti NNO ( BootCamp – Workshop). Seminář pořádaný  americkým velvyslanectvím v Praze proběhl  kvůli současné situaci on-line.  Lektorkou byla Cleopatra Charles, profesorka z Rutgers School of Public Affairs and Administration, Newark, USA.

Tisková zpráva České ženské lobby: Ženy pomáhají nejen ženám, aneb genderový rozměr Covid-19

Informace o službách organizacích pomáhajících ženám, které jsou členy České ženské lobby v souvislosti s nouzovým stavem k nalezení na webu zde.  Zakládajícím členem této sítě je i Český helsinský výbor.       

Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však stejnou měrou na ženy a na muže. Naopak ještě více prohlubuje stávající nerovnosti a nejkrutěji dopadá na ty již tak zranitelné a znevýhodněné. Ženy s malými dětmi častěji pracují na živnostenský list nebo jinou než zaměstnaneckou smlouvu a bezprostředně je tak ohrožuje výpadek příjmu. Ženy také častěji pracují ve zdravotnictví a ve službách, které nyní potřebujeme více než kdy jindy, a jsou tak více ohrožené nákazou. Globální pandemii je potřeba řešit urgentně, ale s citlivým přihlédnutím k rozdílným dopadům krize i ochranných opatření na životy žen a mužů, apeluje Česká ženská lobby.

Česká ženská lobby, síť 38 proženských organizací, s velkým napětím sleduje každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, jakož i rozhodnutí, kterými vláda zajišťuje bezpečí pro všechny občany našeho státu. „Vážíme si všech kroků a plně je podporujeme. Je však důležité, aby samotná opatření brala zřetel na genderovou dimenzi a tato optika byla využita i při hledání vhodných řešení současné krize. Pokud se nám podaří poučit se ze současné situace, můžeme z ní vyjít silnější,” říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. “Organizace občanské společnosti odvádějí v období krize úžasnou práci, tak jako ji odváděly i před ní. Je pozitivní, jak se dokážeme spojit, spolupracovat a koordinovat pomoc. Současná krize ukazuje, jak důležitou součástí naší společnosti tyto organizace jsou,” dodává. 

Více info https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-zeny-pomahaji-nejen-zenam-aneb-genderovy-rozmer-covid-19

Aktuální informace pro klienty k provozu Poradenského centra

Provoz nebyl přerušen pouze z preventivních důvodů rušíme neakutní OSOBNÍ KONZULTACE S KLIENTY V TERMÍNU OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ vyhlášených Vládou ČR.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁS I NADÁLE KONTAKTUJTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE (nejlépe formou sms): 773 115 951 nebo emailem na: info@helcom.cz.
Podle možnosti se Vám co nejdříve ozveme a dohodneme potřebný způsob komunikace.

Zároveň apelujeme na klienty, aby zbytečně nevycházeli ven a raději kontaktovali poskytovatele služeb, lékaře apod. telefonicky/e-mailem.

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Aktuální rozhodnutí vlády naleznete na https://www.vlada.cz/ – nouzový stav https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

Letáky a brožury:

Zdroje informací:   

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem–253458/

 • https://koronavirus.mzcr.cz – speciální web ke koronaviru 
 • Úřad vlády: www.vlada.cz 
 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz – zdraví a hygiena
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus – mj. nejčastější otázky a odpovědi podnikatelů a živnostníků

Informační linky:

 • 1212 – speciální linka v souvislosti s koronavirem
 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy:CZ 225 131 810, EN 225 131 820 – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Zdravotní pojišťovny:

Tisková zpráva: Táňa Fischerová – Člověk nemá žít jen pro sebe, ale i pro druhé

Praha:  25. prosince 2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Táňi Fischerové, předsedkyně Českého helsinského výboru. Táňa byla obdivuhodná, charakterní a silná žena, která neúnavně celý život pomáhala slabým a potřebným lidem. Nežila pro sebe, ale pro druhé. Pomáhala jednotlivcům, neziskovým organizacím, otevřeně se vyjadřovala ke všem nepravostem ve společnosti. Její odkaz zůstane navždy v našich srdcích, v našich myslích a v našich činech. 

Táňo, nežila jsi nadarmo.  Díky Tobě se nám v duši narodila nejen naděje, ale i další síla a motivace k prosazování všeho, na čem Ti záleželo! Děkujeme.

 • Lucie Rybová
  ředitelka Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: Den lidských práv. Zůstávejme bdělí!

Praha: 10. prosince 2019

Úterý 10. prosince 2019 je Dnem lidských práv, a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. V tento den si mimo jiné lidé na celém světě připomínají, že jsou stále země, kde nejsou dodržována lidská práva.

Česká republika díky pádu totalitního režimu před 30 lety patří už dlouho mezi země, kde lidé mají možnost bez ideologických a jiných překážek hovořit o tom, že k demokracii a ke svobodě patří i lidská práva. Že tato práva se týkají nás všech bez rozdílu pohlaví, věku, majetku, postavení, víry, rasy či národnosti. Že jejich naplnění přináší mnoho dobrého, jak pro běžný život každého z nás, tak i pro společnost, ve které žijeme.

Že to není stát nebo vláda, která určuje, co z těchto základních práv bude realitou. Že to záleží na každém z nás, zda se o svá práva přihlásíme, zda budeme pomáhat jiným je naplňovat. Záleží na každém z nás, zda přispějeme k tomu a zda bude náš společný cíl žít ve státě, kde jsou naplňována práva občanská a politická, ale i práva sociální, kulturní, práva životního prostředí. Nejen jako voliči, máme odpovědnost za (ne)naplňování práv občanských, ale svým každodenním chováním a jednáním přispíváme k (ne)naplňování práv svých či práv druhých.

V každé své životní roli (v pozici partnera či rodiče dětí) můžeme hodně lidem ve svém okolí pomoci, ale také ublížit. Statistiky ohledně domácího násilí či o počtu týraných dětí o našem chování v tomto ohledu mnohé vypovídají. I jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé odpovídáme za situaci, kdy rovné (nediskriminující) zacházení na pracovišti není samozřejmou součástí v pracovních vztazích. Mnohé veřejné profese – jako jsou poskytovatelé sociálních či zdravotní služeb, lékaři, učitelé, policisté, soudci, politici – značnou měrou odpovídají za současnou úroveň naplňování lidských práv těch, kteří jsou na jejich rozhodování často plně závislí.

Žijeme ve velice turbulentní době. Změny jsou součástí našeho života. Ne vždy jsme na to připraveni a je těžké mnohé změny (zejména bez včasné pomoci) ustát a neztratit pevnou půdu pod nohama. Je těžké a odvážné nevzdávat se pro jistoty hodnot (ať už materiální či jiné), které v dlouhodobé perspektivě nám mohou zajistit to, co nelze ničím nahradit – úctu k sama sobě, úctu a lásku bližních, dobrý stav celé společnosti. Ne vždy si význam a obtížnost těchto osobních voleb včas uvědomíme a ne vždy se dobře a správně rozhodujeme. Ale i z chyb je třeba se poučit. Přiznat si je.

Lidská práva patří k hodnotám, které je třeba si uchovat a nevzdávat se jich. I když stále znějí hlasy, že se dá žít i bez nich, protože je nevidíme, jsou jen na papíře. Kdyby tomu tak bylo, mnohé z toho, co nás naplňuje nadějí a optimismem, že uplynulých 30 let nebylo marných, by neexistovalo.

Mnoho bylo vykonáno i v oblasti naplňování lidských práv a hodně křivd a špatného zacházení bylo odčiněno. Mnoho práce také zůstává před námi. Je třeba být vděčný, že se nám jak společnými silami, tak především díky osobní statečnosti a nasazení jednotlivců nezapomínajících na druhé, podařilo a stále ještě daří udržovat naši společnost na cestě k demokracii a k prosperitě všech skupin lidí ve společnosti. Není to málo. Ano, ale je třeba zůstat bdělí! Musíme si uvědomit, že mnohé lze dosáhnout, ale i ztratit, pokud si nevážíme nebo ani neuvědomujeme hodnotu toho, co máme.

Děkujeme za tyto hodnoty a také děkujeme všem, kteří pomohli v uplynulých 30 letech tyto hodnoty naplňovat a zůstávají jim věrni.

 • Lucie Rybová
  ředitelka Českého helsinského výboru
 • Táňa Fischerová
  předsedkyně Českého helsinského výboru

Kontaktní osoba pro tisk:  Lucie Rybová, ředitelka ČHV; tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: ;

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Pozvánka na Valnou hromadu ČHV

Dne 16. prosince 2019 od 16:30 do 18:30 hodin se koná Valná hromada Českého helsinského výboru z.s.
Všichni členové a členky jsou srdečně zváni.

Program Valné hromady najdete v příloze ve formátu PDF zde.

Pozvánka na tiskovou konferenci dne 30. září 2019

TÉMA: Jak se dařilo a daří ČR naplňovat a chránit práva dětí a dodržovat Úmluvu OSN o právech dítěte v letech 2011 až 2019?  

Datum konání: pondělí 30. září 2019  

Čas: 9:30 – 10:00 hodin 

Pořadatelé:  Český helsinský výbor,  z. s. a spolek  Aliance za dětská práva

Místo konání: Sídlo Českého helsinského výboru, Praha 5, Štefánikova 21 (I. patro)

 • Počátkem října 2019 bude Výborem OSN pro práva dítěte projednána alternativní (stínová) zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, kterou předložili zástupci loni vzniklého spolku Aliance za dětská práva, který sdružuje neziskové organizace hájící práva dětí v Česku.     
 • Zpráva neziskových organizací reviduje a doplňuje informace o naplňování práv dětí ze strany České republiky podané Výboru pro práva dítěte vládou ČR v červnu 2018 za období 2012-2018.
 • Zástupci neziskových organizací budou na tiskové konferenci informovat o tom, jaká práva dětí jsou v ČR nejčastěji porušována a kde má Česká republika při naplňování Úmluvy o právech dítěte největší nedostatky.

Pozvánku ve formátu PDF naleznete zde.

Kvůli omezené kapacitě prosíme o potvrzení účasti na tomto e-mailu: .

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.