Novinky

Stanovisko Rady Evropy – fungování systému náhradní rodinné péče v kontextu odebírání českých i dalších dětí

Poznámka: Vzhledem k atuálnosti tématu publikujeme příspěvěk bez úprav ve slovenštině.

Rada Evropy: Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj prijal návrh rezolúcie týkajúci sa legislatívy a praxe pri odoberaní detí z ich rodín

Zástupkyni Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marici Pirošíkovej bola doručená informácia, že Výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj 26. januára 2015 jednomyseľne prijal návrh rezolúcie a odporúčania „Sociálne služby v Európe: legislatíva a prax pri odoberaní detí z ich rodín v členských štátoch Rady Európy“. Návrh rezolúcie je zaradený do programu aprílového zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

V návrhu rezolúcie je vyjadrené znepokojenie nad porušovaním práv dieťaťa a jeho rodičov v niektorých štátoch, v ktorých dochádza k bezdôvodným rozhodnutiam o odobratí dieťaťa rodičom alebo jeho bezdôvodnému nevráteniu do rodiny. Ešte tragickejšie sú prípady adopcie bez súhlasu rodičov, v ktorých už nemožno túto situáciu zvrátiť. Znepokojenie tiež vzbudzujú prípady, keď orgány sociálnych služieb nepostupujú dostatočne rýchlo pri odobratí dieťaťa, ktorého život a zdravie sú ohrozené, alebo prirýchlo rozhodnú o jeho vrátení do starostlivosti zneužívajúcich alebo zanedbávajúcich rodičov. Podľa návrhu rezolúcie by mali členské štáty prijať zákony a postupy, ktoré skutočne zabezpečia, aby pri rozhodovaní o odobratí dieťaťa rodičom, o umiestnení do náhradnej starostlivosti a o jeho vrátení do rodiny stál vždy v popredí najlepší záujem dieťaťa. Členské štáty by sa okrem výnimočných prípadov mali vyhnúť úplnému prerušeniu rodinných vzťahov, odoberaniu detí zo starostlivosti rodičov pri narodení a adopciám bez súhlasu rodičov, najmä ak sú nezvrátiteľné.

V súvislosti s medializovanými prípadmi odobrania detí slovenským rodičom v Spojenom kráľovstve zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva dáva do pozornosti niektoré údaje z dôvodovej správy k navrhovanej rezolúcii. V prípade nevyhnutnosti oddelenia dieťaťa od rodičov je potrebné zabezpečiť, aby si dieťa zachovalo spojenie a vzťahy s rodičmi, súrodencami, príbuznými a osobami, s ktorými má dieťa silné osobné vzťahy. Z porovnania počtu detí odobraných rodičom, ktoré boli zverené príbuzným a počtu detí zverených do náhradných rodín vyplývajú odlišnosti v praxi jednotlivých štátov. Kým počet detí zverených do starostlivosti príbuzných predstavuje v Portugalsku 75 % a v Lotyšsku 63 %, vo Švédsku a Spojenom kráľovstve je to iba 5 % a vo Fínsku 3 %. Do náhradných rodín je zverených 0,5 % detí v Portugalsku, 10 % v Estónsku, viac ako polovica vo Francúzsku a Španielsku, 69 % v Nórsku a 75 % v Spojenom kráľovstve. Adopcie bez súhlasu rodičov nie sú možné vo Francúzsku, Grécku, Luxembursku a Španielsku. Naopak adopcie se súhlasem rodičov sú umožnené v Chorvátsku, Estónsku, Gruzínsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Čiernej Hore Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Turecku a Spojenom kráľovstve. Až 21 štátov nedisponuje štatistikami o počte detí, ktoré sa úspešne vrátili do pôvodných rodín.

V správe sa tiež kritizuje časté odoberanie detí rodičom pri narodení. Ide o prípady, v ktorých bolo matke odobrané staršie dieťa (napríklad z dôvodu veľmi nízkeho veku, duševnej choroby, pre jej škodlivý vzťah s otcom) a jej ďalšie dieťa je po niekoľkých rokoch odobrané pri narodení aj napriek celkovej zmene okolností.

Varovným signálom sú tiež časté prípady adopcie bez súhlasu rodičov. Štatistiky v prípade Anglicka a Walesu ukazujú, že vysoký počet malých detí je daných na adopciu a menej než 20 % detí mladších ako 5 rokov, ktoré boli nútene odobrané, sa vrátilo k svojim rodičom. Obzvlášť tragické sú prípady, v ktorých došlo k justičným omylom, pri ktorých bol prehliadnutý zdravotný stav dieťaťa (napríklad choroba krehkých kostí) a dieťa bolo dané na adopciu bez súhlasu rodičov. Napriek tomu, že sa rodičom podarilo na súde dokázať svoju nevinu, deti už nemohli získať späť, pretože v právnom systéme Anglicka a Walesu rozhodnutie o osvojení nie je možné za žiadny okolností zvrátiť.

Ďalším problematickým aspektom je podľa správy skutočnosť, že v mnohých štátoch je organizácia sociálnych služieb decentralizovaná, napríklad na úrovni obecnej samosprávy. Pokiaľ v štáte neexistujú jednotné kritériá pre umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pravidelné preskúmavanie rozhodnutí o odobraní dieťaťa rodičom, môže to viesť subjektívnym rozhodnutiam sociálnych pracovníkov.

Znenie návrhu rezolúcie a odporúčania spolu s dôvodovou správou možno nájsť tu: http://website-pace.net/documents/10643/1127812/EDOC_Social+services+in+Europe.pdf/dc06054e-2051-49f5-bfbd-31c9c0144a32

Ponižování lidské důstojnosti vězněných osob není součástí trestu: Český helsinský výbor chce prosadit pro vězně ve vazbě i při výkonu trestu mimo jiné dostatek kvalitního jídla a možnost denního sprchování

Teplá sprcha nejvýš dvakrát týdně, skromné porce jídla a nedostatek odborného personálu, který pracuje s vězni na změně postoje – taková je současná situace po úsporných opatřeních minulých vlád v českých věznicích. Kritizují to nejen odsouzení, ale také Český helsinský výbor a Výbor proti mučení při Radě Evropy (CPT). Situací ve vězeňství se zabývala i Rada vlády pro lidská práva již v červnu 2014 a předložila vládě návrh opatření na změny. Návrhem se vláda ale zatím nezabývala.

Více informací zde:    http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/zasedani-rady-dne-30–cervna-2014-125770/

„Možnost sprchování každý den není nadstandard, to by měl být standard.  Zvlášť pro ženy v době menstruace tato situace, hraničí s ponižováním lidské důstojnosti, a to není součástí trestu, byť by to část veřejnosti uvítala. Jídlo by mělo být natolik kvalitní a dostatečné, aby nezhoršovalo zdravotní stav vězněných osob.  Také si nemyslíme, že nadstandard je poslech rádia.  Co nás nejvíce ale tíží, je nedostatek odborného personálu ve věznicích, který má pracovat s vězni a nedostatek sociálních kurátorů, kteří mají pomáhat osobám po výkonu trestu s návratem do společnosti. Za stavu, kdy na jednoho kurátora připadá až 180 propuštěných je nepřijatelný.” Vyjmenovala ředitelka výboru Lucie Rybová v Radiožurnálu některé připomínky ČHV.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1447633

Táňa Fischerová v ČT: Český helsinský výbor se obrátí na Výbor OSN pro práva dítěte, aby posoudil, zda Norsko při odebírání dětí a při realizaci náhradní rodinné péče neporušuje Úmluvu o právech dítěte

Český helsinský výbor chce podat stížnost k Výboru OSN pro práva dítěte na Norsko kvůli porušování Úmluvy o právech dítěte při odebírání dětí z českých, ruských, ale i polských rodin. Názor dítěte není v řízení zohledněn, děti se nesmí s matkou pravidelně vidět a komunikovat, jsou cíleně zpřetrhávány vazby mezi sourozenci. Dle svědectví navrácených ruských dětí s nimi není v náhradních rodinách dobře zacházeno, trpí emocionálním stresem.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299244-stech-v-pripadu-norskych-deti-uz-cesti-politici-vic-udelat-nemohou/

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.

Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v dalších zemích), je základním porušováním práv dětí na vlastní rodinu a práv rodičů na vlastní dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto praxi nepřímo schvaluje a podporuje.

Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných a v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále právo na pravidelný styk s rodičem.

Zarážející je přístup ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li v pořádku. Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,

předsedkyně České helsinského výboru

Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Podpořte finančně či jinak projekt “Děti vězněných rodičů” v roce 2015

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů.

Další informace o projektu naleznete na stránce projektu.

Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním?

V pořadu Českého rozhlasu „Pro a proti“ dne 13. 12. 2014 obhajovala ředitelka ČHV Lucie Rybová nutnost odškodnění všech protiprávně osob proti zástupci České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíru Dvořákovi.

Čtěte a poslechněte si celou diskusi na: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/dochazelo-u-nas-k-protipravnim-sterilizacim-nebo-jde-jen-o-honbu-za-odskodnenim–1431738

Výzva ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info

Dne 6. listopadu 2014 vyzval Český helsinský výbor spolu s Amnesty International ČR odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info.

Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu. Více viz. zveřejněná tisková zpráva.

ČHV současně zaslal odpovědným členům vlády tzn. ministru vnitra, spravedlnosti, ministru pro lidská práva a premiérovi dopis, aby se neprodleně zasadili o zrušení fungování veřejně dostupného webu www.White-Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Dopis ve formátu PDF naleznete zde.

Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních věcí a původní zpráva z 16.6.2014). Po více jak dvou měsících Český helsinský výbor dosud neobdržel žádnou odpověď.

Současně začátkem července oslovil Český helsinský výbor více než třicet zahraničních lidskoprávních organizací, aby podpořily jeho snahu a poslaly svým jménem dopis Federální Vysílací Radě Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Praze, kteří pochází z tzv. třetích zemí (nejvíce ze zemí bývalého sovětského svazu), a na něž se dle sporného výkladu českých soudů nevztahuje ochrana českých ani amerických zákonů. Předchozí dopisy Českého helsinského výboru zasílané BBG v této věci byly totiž zcela ignorovány.

Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.